Procedure werken met derden


Bij elke aankomst of vertrek moet de aannemer/derde zich steeds eerst bij de receptie aanmelden: Kortemarkstraat 86 – 8810 Lichtervelde

Daar wordt hij/zij ingeschreven in het logboek en ontvangt hij/zij een badge (deze wordt bij vertrek terug afgegeven aan de receptie).


Algemeen

1. De voorschriften opgenomen in dit document moeten door de aannemer/leverancier aan zijn personeel en onderaannemers opgelegd worden (conform afdeling 1 van hoofdstuk IV van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk) De aannemer/leverancier staat er voor in dat deze voorschriften nageleefd worden, alsook dat hun onderaannemers deze voorschriften op hun beurt opleggen aan hun personeel en andere uitvoerders.

2. Wanneer de aangestelde aannemer werk laat uitvoeren door derden moet dit gemeld worden voor de uitvoering van de werken en schriftelijk worden goedgekeurd door OptimaT.

3. Werken die buiten de normale uren of tijdens vrije dagen (weekend, verlof,….) moeten uitgevoerd worden, kunnen alleen als iemand van OptimaT aanwezig kan zijn. Deze werken moeten tijdig aangevraagd worden. Zo niet wordt geen toegang verleend tot de werkplaats.

4. De aannemer voldoet permanent aan de bepalingen van : Wet Welzijn, ARAB,CODEX,AREI, VLAREM, VAREBO, VLAREMA, de sociale wetgeving, fiscale wetgeving en alle geldende wetten en reglementen die van toepassing kunnen zijn. Daartoe geeft hij de nodige opleiding & instructies aan zijn werknemers. De aannemer draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid.

5. Minstens één Vlaamstalige overste van de aannemer zal permanent aanwezig zijn.

6. Het is verboden alcoholische dranken of drugs binnen te brengen in ons bedrijf.

7. Fotoapparaten en camera’s zijn niet toegelaten.

8. Enkel de plaatsen die verband houden met de opdracht mogen worden betreden, en dit via de voorgestelde weg.

9. Derden die werken in onderaanneming van de aannemer, vallen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de aannemer en moeten voldoen aan alle voorwaarden welke in dit formulier worden vernoemd. De aannemer overhandigt hiertoe een kopie van deze voorschriften aan de onderaannemer(s), die deze op zijn beurt ondertekend en terug bezorgd aan Andy Vandekerckhove (preventieadviseur OptimaT).

10. Bij zware inbreuken of dringende redenen kan OptimaT op eigen initiatief en op kosten van de aannemer correctieve maatregelen nemen.(b.v. ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen, onmiddellijk stilleggen van de relevante werken,…).

11. Wanneer voor bepaalde werkzaamheden de operator over een bepaalde vergunning moet beschikken, moet deze op eenvoudig verzoek voorgelegd worden.

Brand - Evacuatie

12. VUURVERGUNNING: voor werken met openvuur, blanken vlam of hittepunt (b.v. lassen, snijbranden, solderen, afbijten, slijpen, afbranden van verf of vernis, ontdooien, plaatsen van roofing, …) moet een vuurvergunning worden aangevraagd bij Andy Vandekerckhove (Preventieadviseur), dit voor de aanvang van de werken ,dit bij de preventiedienst van OptimaT.

Bij onvoorziene en dringende werken wordt geen uitzondering gemaakt.

13. Er geldt een algemeen rookverbod binnen OptimaT. Roken kan enkel buiten de gebouwen op de daarvoor voorziene plaatsen. GRONDPLAN beschikbaar aan het onthaal OptimaT.

14. Alle poorten, deuren , doorgangen, elektriciteitskasten en blusmateriaal moeten steeds vrij gehouden worden.

15. Bij alarm (ofwel sirene of mondelinge oproep) moet de aannemer onmiddellijk de gebouwen verlaten en zich naar de verzamelplaats begeven. (nabij receptie) daar neemt hij plaats ter hoogte van de Zwart gelakte bord. De gebouwen mogen enkel terug betreden worden na goedkeuring van de directie van OptimaT. GRONDPLAN beschikbaar aan het onthaal OptimaT.

16. U stelt een brand vast:
     a. Druk een brandmeldknop in die zich in uw nabijheid bevindt.
     b. Verwittig de preventiedienst: Andy (0486/960 443) en vermeldt:
          i. Wie u bent
          ii. Waar de brand zich voordoet
          iii. Wat eventueel brand
     c. Voorkom uitbreiding :
          i. Probeer gebruik te maken van de aanwezige blusmiddelen (GRONDPLAN
            beschikbaar aan het onthaal OptimaT)
     d. Maak geen gebruik meer van liften
     e. Stel uzelf en de aanwezigen in veiligheid

Machines - Gereedschap

17. Gebruik van materiaal en gereedschap, eigendom van OptimaT, is slechts toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toestemming.

18. Vorkheftrucks, stapelaars en hijstoestellen (rolbruggen, takels), eigendom van OptimaT, mogen slechts gebruikt worden mits schriftelijke toestemming. De aannemer ziet erop toe dat z’n werknemers de nodige opleiding krijgen voor het besturen van dergelijke toestellen.

19. Bij alle toestellen, meegebracht door de aannemer, waarvoor een wettelijk verplichte keuring geldt, moet een kopie van het laatste keuringsverslag op eenvoudig verzoek voorgelegd worden.

20. Meldingsplicht voor schade: Ingeval van schade aan het fabriekseigendom of aan installaties, dient dit direct gemeld te worden aan de preventiedienst.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

21. In bepaalde afdelingen van OptimaT is het voor iedereen verplicht een veiligheidsbril en/of gehoorbescherming te dragen. Dit geldt ook voor de werknemers van aannemers. Wie geen bril en/of gehoorbescherming draagt zal de toegang tot de werkplaats ontzegd worden.

22. De werknemers van de aannemer moeten beschikken over adequate persoonlijke
beschermingsmiddelen en dienen deze op de juiste manier te gebruiken.

23. Bij werken uit te voeren in de SAR/Cleanroom dienen de hygiëne regels gevolgd te worden.

Afval

24. Na het beëindigen van de werkzaamheden en/of op het einde van de dagtaak moet het werkterrein proper en ordelijk achtergelaten worden. Alle afval moet door de aannemer zelf van onze terreinen verwijderd worden.

25. Bij een calamiteit (morsen van bodem verontreinigende producten) moet de preventiedienst onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Alle kosten voortvloeiend uit dergelijke calamiteit vallen ten laste van de aannemer.

EHBO en ongevallen

26. De aannemer voorziet zelf in de nodige EHBO middelen eigen aan zijn uit te voeren taak.

27. Elk ongeval of incident dient te worden gemeld aan Andy Vandekerckhove (Preventieadviseur OptimaT).

Bevraging


Helpt u mee? Wij horen graag uw mening over onze diensten.

Contacteer ons


OptimaT wil zich profileren als een up-to-date toeleveringsbedrijf met tal van performante activiteiten in diverse sectoren.