Duurzaamheid

OptimaT streeft naar eerlijk en integer handelen ten opzichte van haar betrokken partijen en voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot:

Veiligheid en gezondheid

 

 • Beschermen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers.
 • Medewerkers hun voortdurende inzet voor hun eigen veiligheid en gezondheid en die van collega's waarborgen door het vormen van medewerkers.
 • Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren.

 

Dwangarbeid - Kinderarbeid

 

 • Werken is een vrije keuze.
 • OptimaT zal geen gebruikmaken van gedwongen arbeid of slavenarbeid om producten en diensten te ontwerpen, te vervaardigen of te assembleren.
 • OptimaT zal geen kinderen tewerkstellen in strijd met de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie.
 • OptimaT zal onmiddellijk contact opnemen met de leverancier en/of de klant en corrigerende maatregelen eisen indien schending van deze regels worden vastgesteld in de Supply Chain.

 

Recht op organisatie - discriminatie

 

 • OptimaT erkent en respecteert de vrijheid van zijn medewerkers in hun keuze van wettelijke vertegenwoordigers, het oprichten van vakbonden en verenigingen en het lidmaatschap ervan.
 • Vakbondslidmaatschap wordt niet als een reden van ontslag of als vooroordeel tegenover de medewerker gezien.
 • OptimaT respecteert het recht van zijn medewerkers om vertegenwoordigd te worden door vakbonden of andere werknemersorganisaties.
 • OptimaT zal alle medewerkers gelijk behandelen in arbeid en beroep en zorgt ervoor dat ieder gelijkwaardige functies heeft.
 • OptimaT tolereert geen discriminatie op grond van ras, kleur, geslacht, leeftijd, taal, godsdienst, politieke overtuiging, land van herkomst of sociale afkomst of andere status. Gelijk loon voor gelijk werk uitgevoerd op gelijk niveau.

 

 

Milieu

 

 • ISO 14001:2015: voldoen aan de wettelijke eisen en regels inzake milieu.
 • Ondersteunen van en bijdragen tot de ontwikkeling, de productie en de levering van producten en diensten met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk.
 • Medewerkers erop attent maken en trainen om milieubesparende middelen, processen, maatregelen en producten te gebruiken en te ondersteunen door het gebruik van milieuvriendelijke materialen, producten en processen, het vermijden van afval, het gebruik van herbruikbaar materiaal waar mogelijk, het gebruik van energiebesparende middelen en transportmethoden.
 • Maximaliseren van de levensduur van de producten en de gereedschappen.
 • Voorkomen van vervuiling.

 

Ethiek

 

 • Zakelijke integriteit: iedere vorm van corruptie, afpersing en verduistering is strikt verboden.
 • Geen ongepaste voordelen: steekpenningen of andere middelen voor het verkrijgen van buitensporige en ongepaste voordelen worden noch aangeboden noch aanvaard.
 • Openbaarmaking van informatie: informatie met betrekking tot zakelijke activiteiten, structuur, financiële situatie en prestaties worden openbaar gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke reglementen en de gangbare industriële praktijken.
 • Intellectuele eigendom: intellectuele rechten moeten worden gerespecteerd. Technologie- en kennisoverdracht gebeurt op een manier die de rechten van intellectuele eigendom beschermt.
 • Eerlijk zakendoen, reclame en concurrentie: normen van eerlijke handel, reclame en de concurrentie dienen te worden gehandhaafd.
 • Bescherming van de identiteit: programma's die de confidentialiteit en de bescherming verzekeren van de leverancier en de werknemer-klokkenluider dienen te worden gehandhaafd.

 

Cirkeldiagram duurzaamheid OptimaT

Bevraging


Helpt u mee? Wij horen graag uw mening over onze diensten.

Contacteer ons


OptimaT wil zich profileren als een up-to-date toeleveringsbedrijf met tal van performante activiteiten in diverse sectoren.