Duurzaamheid

OptimaT streeft naar eerlijk en integer handelen ten opzichte van haar betrokken partijen en voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot:

Veiligheid en gezondheid


 • Beschermen van de veiligheid en gezondheid van haar werknemers.
 • Implementeren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
 • Vormen van managers, omkadering en alle doelgroepwerknemers om hun voortdurende inzet voor hun eigen gezondheid en veiligheid en die van hun collega's te waarborgen.

Dwangarbeid - Kinderarbeid


 • Werken is een vrije keuze.
 • OptimaT zal in geen geval gebruikmaken van gedwongen arbeid of slavenarbeid om producten en diensten te ontwerpen, te vervaardigen of te assembleren.
 • OptimaT zal geen kinderen tewerkstellen in strijd met de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie.
 • OptimaT zal onmiddellijk contact opnemen met de leverancier en / of de klant en zal corrigerende maatregelen eisen indien schending van deze regels wordt vastgesteld in de Supply Chain.

Recht op organisatie - discriminatie


 • OptimaT erkent en respecteert de vrijheid van haar werknemers in hun keuze van wettelijke vertegenwoordigers, het oprichten van vakbonden en verenigingen en het lidmaatschap ervan.
 • Vakbondslidmaatschap zal geen reden zijn van ontslag of vooroordeel tegenover de werknemer.
 • OptimaT respecteert het recht van haar medewerkers om vertegenwoordigd te worden door vakbonden of andere werknemersorganisaties.
 • OptimaT zal haar medewerkers gelijk behandelen in arbeid en beroep en zorgt ervoor dat ieder gelijkwaardige functies heeft.
 • OptimaT tolereert geen discriminatie op grond van ras, kleur, geslacht, leeftijd, taal, godsdienst, politieke overtuiging, land van herkomst of sociale afkomst of andere status. Gelijk loon voor gelijk werk uitgevoerd op gelijk niveau.


Milieu


 • Voldoen aan de wettelijke eisen en regels inzake milieu.
 • Ondersteunen van en bijdragen tot de ontwikkeling, de productie en de levering van producten en diensten met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk.
 • Werknemers erop attent maken en trainen om milieubesparende middelen, processen, maatregelen en producten te gebruiken en te ondersteunen door het gebruik van milieuvriendelijke materialen, producten en processen, het vermijden van afval, het gebruik van herbruikbaar materiaal waar mogelijk, het gebruik van energiebesparende middelen en transportmethoden.
 • Levensduur van de producten en de tooling te maximaliseren.
 • Voorkomen van vervuiling.

Ethiek


 • Zakelijke integriteit: iedere vorm van corruptie, afpersing en verduistering is strikt verboden.
 • Geen ongepaste voordelen: steekpenningen of andere middelen voor het verkrijgen van buitensporige en ongepaste voordelen worden noch aangeboden noch aanvaard.
 • Openbaarmaking van informatie: informatie met betrekking tot zakelijke activiteiten, structuur, financiĆ«le situatie en prestaties moet worden openbaar gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke reglementen en de gangbare industriĆ«le praktijken.
 • Intellectuele eigendom: intellectuele rechten moeten worden gerespecteerd. Technologie- en kennisoverdracht gebeurt op een manier die de rechten van intellectuele eigendom beschermt.
 • Eerlijk zakendoen, reclame en concurrentie: normen van eerlijke handel, reclame en de concurrentie moeten worden gehandhaafd.
 • Bescherming van de identiteit: programma's die de confidentialiteit en de bescherming verzekeren van de leverancier en de werknemer-klokkenluider moeten worden gehandhaafd.
Cirkeldiagram duurzaamheid OptimaT

Bevraging


Helpt u mee? Wij horen graag uw mening over onze diensten.

Contacteer ons


OptimaT wil zich profileren als een up-to-date toeleveringsbedrijf met tal van performante activiteiten in diverse sectoren.